Deborah Lippmann Nail Polish in NAKED

IMG_2350.JPG